On this page:
􏾌
􏾑
􏾑?
􏾐?
􏽞?
􏽝?
􏽜?
􏽛?
􏽮?
􏽭?
􏽬?
􏽫?
􏽦?
􏽥?
􏽤?
􏽣?
􏽪?
􏽩?
􏽨?
􏽧?
􏽢?
􏽡?
􏽠?
􏽟?
8.12

4.4 􏿰🔗

 (require ming/hash) package: ming
Racket标准库􏿰的名语言扩展。

本页所列之例程的实现代码是名语言,因此源代码有参照意义。

procedure

(􏾌 V ...)  􏾌?

  V : any?

procedure

(􏾑 V ...)  􏾑?

  V : any?
􏾌:生成“键值对”的唯一性是通过同?来确立的􏿰
􏾑:生成“键值对”可被增、删、改的􏿰(另见:易?)。

另见:􏿰􏾋􏾊􏾉

Examples:
> (􏾌 1 2 3 4)

'#hash((1 . 2) (3 . 4))

> (􏾑 1 2 3 4)

'#hash((1 . 2) (3 . 4))

> (􏽦? (􏾌 1 2 3 4))

#f

> (􏽦? (􏾑 1 2 3 4))

#t

procedure

(􏾑? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏾐? V)  boolean?

  V : any?

Examples:
> (􏾐? (􏿰 1 2 3 4))

#t

> (􏾑? (􏾑 1 2 3 4))

#t

> (􏾑? (􏿰^ '((1 . 2) (3 . 4))))

#t

> (􏾐? (􏾐^ '((1 . 2) (3 . 4))))

#t

procedure

(􏽞? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽝? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽜? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽛? V)  boolean?

  V : any?
􏾐?􏾑?􏾎?􏾏? 之间的互相组合类推例程。
例如:􏽞?等价于( (􏾎? V) (􏾐? V))

􏽞􏽝􏽜􏽛是新造字
  • 的简写;

  • 丿一丶的简写;

  • 的简写。

Examples:
> (􏽞? (􏿰 1 2 3 4))

#t

> (􏽝? (􏾑 1 2 3 4))

#t

> (􏽝? (􏿰^ '((1 . 2) (3 . 4))))

#t

> (􏽞? (􏾐^ '((1 . 2) (3 . 4))))

#t

> (􏽞? (􏾋 1 2 3 4))

#t

procedure

(􏽮? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽭? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽬? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽫? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽦? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽥? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽤? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽣? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽪? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽩? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽨? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽧? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽢? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽡? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽠? V)  boolean?

  V : any?

procedure

(􏽟? V)  boolean?

  V : any?
􏾌?􏾋?􏾊?􏾉?􏽞?􏽝?􏽜?􏽛?之间 的各种互相组合类推例程。
例如:􏽮?等价于( (􏾌? V) (􏽞? V))

􏽮􏽭􏽬􏽫是新造字
􏽦􏽥􏽤􏽣是新造字
􏽪􏽩􏽨􏽧是新造字
􏽢􏽡􏽠􏽟是新造字

Examples:
> (􏽮? (􏿰 1 2 3 4))

#t

> (􏽦? (􏾑 1 2 3 4))

#t

> (􏽦? (􏿰^ '((1 . 2) (3 . 4))))

#t

> (􏽢? (􏾏^ '((1 . 2) (3 . 4))))

#t

> (􏽡? (􏾁^ '((1 . 2) (3 . 4))))

#t

> (􏽞? (􏾋 1 2 3 4))

#t

> (􏽭? (􏾋 1 2 3 4))

#t